1. Darowizny pochodzące od osób fizycznych na cele pożytku publicznego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – możesz odliczyć 6 % od dochodu:

Zgodnie ze swoim statutem Misja Nowa Nadzieja prowadzi działalność pożytku publicznego. W zakres działalności pożytku publicznego wchodzi m.in. działalność charytatywno-opiekuńcza.

2. Darowizny pochodzące od osób prawnych – możesz odliczyć 10 % od dochodu:

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) darczyńca – osoba prawna może obniżyć swój roczny dochód o 10% jeżeli przekaże darowiznę na cele pożytku publicznego organizacjom, o których mowa w Art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, czyli także organizacji takiej jak nasza Misja.

3. Darowizny pochodzące od osób fizycznych na działalność charytatywno-opiekuńczą – brak limitu – możesz odliczyć całą kwotę do wysokości twojego dochodu:

Zgodnie z art. 29 ust. 5 Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w RP z dnia 20 lutego 1997 roku (Dz. U. Nr 41, poz. 254): “Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą pochodzące od osób fizycznych są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz – w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny – sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność.” Potwierdza to stanowisko Ministerstwa Finansów (pismo PB-3-2420-8214-137-AS-04), podatnik może odliczyć sobie od dochodu całą kwotę, jaką przekazał na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnej osoby prawnej.

4. Jak przekazać darowiznę?

Odliczenia można dokonać, jeśli przekazana darowizna udokumentowana jest:

  • dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego,
  • a w przypadku darowizny innej niż pieniężna, dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Dlatego jeżeli jesteś darczyńcą pamiętaj, by:

  • Podpisać umowę darowizny
  • Przekazać środki na rachunek bankowy obdarowywanego
  • Uzyskać pokwitowanie przekazanej kwoty
  • Powinieneś otrzymać w terminie 2 lat sprawozdanie – dotyczy wpłat ponad limit 6%- ze sposobu wydatkowania środków (list albo inna forma pozwalająca stwierdzić, że przekazano pieniądze na właściwy cel

Wpłat należy dokonywać na konto:

Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym
“NOWA NADZIEJA” Oddział Bydgoszcz
ul. Janikowska 19, 85-168 Bydgoszcz
NIP 953-253-44-39 REGON 230178659-00020

W tytule wpłaty należy wpisać:
“Darowizna na działalność charytatywno-opiekuńczą”

W imieniu wszystkich podopiecznych Misji serdecznie dziękujemy za każdy dar serca!