Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym “Nowa Nadzieja” Oddział Bydgoszcz

STATUT CHRZEŚCIJAŃSKIEJ MISJI POMOCY LUDZIOM UZALEŻNIONYM

„NOWA NADZIEJA”

(zatwierdzony Uchwałą Naczelnej Rady Kościoła z dnia 3 lutego 2021 r.)

Rozdział l

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym „NOWA NADZIEJA” zwana dalej Misją jest jednostką organizacyjną Kościoła Zielonoświątkowego mającą na celu prowadzenie działalności pożytku publicznego, a w szczególności organizowanie i prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, resocjalizacyjnej i readaptacyjnej na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin, działalności profilaktycznej wśród osób zagrożonych uzależnieniem oraz organizowanie wsparcia i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością.

§2

Misja działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w RP (Dz. U. Nr 41, poz. 254),
 2. Prawa Wewnętrznego Kościoła Zielonoświątkowego w RP,
 3. Postanowień niniejszego Statutu

§3

Misja posiada osobowość prawną.

§4

1. Misja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Misji jest miasto Łódź.

§5

 1. Misja do realizacji swych zadań statutowych może: 1) powoływać Oddziały Misji, 2) powierzać wykonywanie niektórych zadań poszczególnym Zborom w drodze porozumienia.
 2. W ramach Oddziału działają ośrodki resocjalizacyjne, hostele, punkty konsultacyjne i inne jednostki organizacyjne Misji.
 3. Ośrodki działające w ramach Misji mogą uzyskać osobowość prawną na warunkach określonych w §26.

4.

 1. Powierzenie wykonywania niektórych zadań Misji zborowi następuje na podstawie porozumienia zawartego na czas określony lub nieokreślony między dyrektorem Misji a pastorem Zboru. Porozumienie powinno być zawarte na piśmie.
 2. Porozumienie zawarte na czas nieokreślony może być wypowiedziane przez każdą ze stron z ważnej przyczyny z 6-cio miesięcznym wypowiedzeniem.
 3. Porozumienie może określać zasady finansowania zadań objętych porozumieniem.
 4. W celu realizacji porozumienia Zbór może utworzyć odrębną zborową jednostkę organizacyjną w rozumieniu § 9 Prawa Wewnętrznego (misję), działającą w ramach osobowości prawnej Zboru.

§6

Misja może prowadzić działalność gospodarczą według przepisów prawa w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Całość dochodu Misji uzyskanego w wyniku prowadzenia działalności pożytku publicznego przeznaczana jest na działalność statutową Misji.

§7

Misja opiera swą działalność na pracy społecznej. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział 2

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§8

Celem Misji jest niesienie wszechstronnej pomocy socjalnej, terapeutycznej i duchowej osobom uzależnionym, zagrożonym uzależnieniem i rodzinom osób uzależnionych oraz niesienie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością.

§9

Misja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Organizowanie ośrodków resocjalizacyjnych i centrów rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych;
 2. Organizowanie i prowadzenie chrześcijańskich punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin;
 3. Organizowanie hosteli i mieszkań readaptacyjnych dla osób opuszczających Ośrodki Resocjalizacyjne, Oddziały Odwykowe;
 4. Organizowanie i prowadzenie grup terapeutycznych, grup wsparcia i samopomocowych oraz klubów abstynenckich;
 5. Organizowanie i prowadzenie świetlic środowiskowych i terapeutycznych;
 6. Organizowanie seminariów, konferencji, koncertów i zjazdów mających na celu promowanie trzeźwości i zdrowego stylu życia opartego o spójny system wartości chrześcijańskich;
 7. Przygotowanie i realizację programów w zakresie profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia w społeczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży;
 8. Opracowanie i realizację programów z zakresu zapobiegania HIV/AIDS i narkomanii;
 9. Opracowanie i realizację programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 10. Opracowanie i realizację programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym i demoralizacji;
 11. Opracowanie i realizację programów mających na celu aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy;
 12. Opracowanie i realizację programów wyrównywania szans rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej uzależnieniem;
 13. Organizowanie spotkań profilaktycznych w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zakładach karnych i oddziałach odwykowych;
 14. Organizowanie pomocy dla dorosłych i dzieci krzywdzonych i maltretowanych;
 15. Organizowanie pomocy dla osób bezdomnych (schronisk i stołówek/jadłodajni), opracowanie i realizację programów wychodzenia z bezdomności;
 16. Wydawanie czasopism oraz publikowanie i rozpowszechnianie materiałów (literatury i nagrań audio, wideo itp.). w szczególności poświęconych promocji zdrowia i krzewienia wartości chrześcijańskich;
 17. Organizowanie konferencji, rekolekcji, dni skupienia dla osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin;
 18. Organizowanie projekcji filmów, prelekcji, sympozjów, wykładów, odczytów, pogadanek itp. o tematyce antyalkoholowej i antynarkotykowej;
 19. Organizowanie wypoczynku i spotkań wakacyjno-rekolekcyjnych dla rodzin i młodzieży;
 20. Organizowanie seminariów, konferencji i szkoleń, których celem jest podnoszenie kwalifikacji osób zawodowo i społecznie zajmujących się niesieniem pomocy ludziom uzależnionym;
 21. Pozyskiwanie i systematyczne kształcenie wolontariuszy do pracy z ludźmi uzależnionymi i ich rodzinami;
 22. Prowadzenie kursów i programów szkoleniowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom;
 23. Działania rehabilitacyjne na rzecz osób tracących wzrok;
 24. Działania na rzecz adaptacji otoczenia pod kątem osób z problemami wzrokowymi;
 25. Propagowanie idei rehabilitacji niepełnosprawnych;
 26. Zapewnienie ciągłej i systematycznej rehabilitacji (w tym tyflopedagogiczno-psychologicznej) osobom niepełnosprawnym;
 27. Prowadzenie konsultacji, seminariów, konferencji i innych form szkolenia dla osób zajmujących się wychowaniem, kształceniem, opieką medyczną i rehabilitacją niepełnosprawnych;
 28. Stworzenie sieci poradni rehabilitacyjnych na terenie Polski;
 29. Prowadzenie działalności w zakresie edukacji, oświaty i wychowania osób niepełnosprawnych oraz osób pracujących z nimi;
 30. Działanie na rzecz zatrudnienia, aktywizacji zawodowej i społecznej oraz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz wspieranie i pomoc ich rodzinom.

§10

Misja współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami w kraju i zagranicą w zakresie realizacji zadań zbieżnych z celami Misji.

Rozdział 3

WŁADZE MISJI

§11

 

1. Nadrzędną władzą Misji jest Naczelna Rada Kościoła Zielonoświątkowego w RP, która:

  1. nadaje jej Statut i dokonuje w nim zmian,
  2. powołuje i odwołuje Dyrektora Misji oraz zatwierdza powołanie i odwołanie Zastępcy Dyrektora Misji,
  3. określa bieżące cele i zadania Misji,
  4. przyjmuje sprawozdania z działalności Misji.

2. Bezpośredni Zarząd Misji tworzą: Dyrektor Misji oraz Zastępca Dyrektora Misji.

§12

 1. Misja jest kierowana przez Dyrektora powoływanego i odwoływanego przez Naczelną Radę Kościoła Zielonoświątkowego w RP.
 2. O powołaniu i odwołaniu Dyrektora Misji władza kościelna powiadamia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 3. Powiadomienie obejmuje imię i nazwisko, obywatelstwo oraz miejsce zamieszkania danej osoby. Dyrektor Misji sprawuje funkcje organu Misji.
 4. Zakres działania i kompetencji Dyrektora Misji obejmuje:
  1. opracowanie programów działalności Misji,
  2. bieżące kierowanie całokształtem działalności Misji,
  3. tworzenie i znoszenie Oddziałów Misji oraz innych jednostek organizacyjnych Misji,
  4. zatwierdzanie planów działalności jednostek organizacyjnych Misji,
  5. przyjmowanie dorocznych sprawozdań z działalności Oddziałów i innych jednostek organizacyjnych Misji,
  6. powoływanie i odwoływanie Zastępcy Dyrektora Misji,
  7. powoływanie i odwoływanie Dyrektorów Oddziałów i innych jednostek organizacyjnych Misji, zawieranie i wypowiadanie porozumień z Pastorami Zborów,
  8. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Misji,
  9. reprezentowanie Misji i występowanie w jej imieniu zgodnie z przepisami prawa,
  10. składanie oświadczeń woli w sprawach majątkowych Misji,
  11. występowanie z inicjatywą do Naczelnej Rady Kościoła w sprawie dokonania zmian w Statucie Misji.

§13

Zastępca Dyrektora Misji:

  1. wspiera Dyrektora Misji w realizacji jego zadań,
  2. w razie nieobecności Dyrektora Misji zastępuje go w obowiązkach.

§14

  1. Działalność finansowa Misji jako całości jest kontrolowana przez Kościelną Komisję Kontrolującą.
  2. Komisja Kontrolująca sprawdza zgodność prowadzenia ksiąg finansowych z przepisami obowiązującymi kościelne jednostki organizacyjne.
  3. Protokoły pokontrolne przedstawiane są na bieżąco Naczelnej Radzie Kościoła oraz Dyrektorowi Misji.

Rozdział 4

ODDZIAŁY MISJI

§15

Oddziały Misji tworzone są i znoszone zarządzeniem Dyrektora Misji na wniosek Pastorów Zborów.

§16

Zadaniem Oddziałów jest realizacja celów Misji w terenie.

§17

1. Szczegółowe zasady działania Oddziałów Misji może określać osobny Regulamin Organizacyjny (Statut Oddziału) ustalony przez Zarząd Misji, określający w szczególności:

  1. Program działania Oddziału Misji (zadania, cele, środki działania),
  2. Strukturę organizacyjną Oddziału Misji,
  3. Zasady obsady stanowisk i funkcji pełnionych w Oddziale Misji,
  4. Zasady pozyskiwania i wydatkowania środków materialnych i finansowych na działalność Oddziału Misji.

2. Regulamin (Statut) stanowi załącznik do zarządzenia Dyrektora Misji w sprawie utworzenia Oddziału Misji.

§18

Oddziałami kierują Dyrektorzy Oddziałów powoływani i odwoływani przez Dyrektora Misji na wniosek Pastorów Zborów.

§19

  1. Dyrektor Misji może powierzyć kierowanie Oddziałem Misji Pastorowi właściwego Zboru na podstawie porozumienia zawartego na czas określony lub nieokreślony między Dyrektorem Misji a Pastorem Zboru. Porozumienie powinno być zawarte na piśmie.
  2. Porozumienie zawarte na czas nieokreślony może być wypowiedziane przez każdą ze stron z ważnej przyczyny z 6-cio miesięcznym wyprzedzeniem.
  3. Porozumienie może określać zasady finansowania zadań objętych porozumieniem.
  4. W porozumieniu może zostać wskazana inna osoba, która pod nadzorem Pastora będzie wykonywała niektóre ściśle oznaczone czynności kierowania Oddziałem Misji.

§20

Zakres uprawnień, kompetencji Dyrektora Oddziału Misji obejmuje:

  1. Opracowywanie planów pracy Oddziału i przedstawienie ich do zatwierdzenia Dyrektora Misji.
  2. Bieżące kierowanie działalnością Oddziału,
  3. Opracowanie sprawozdań z działalności Oddziału,
  4. Reprezentowanie Oddziału,
  5. Koordynowanie działalności ośrodków, hosteli, punktów konsultacyjnych, grup wsparcia, klubów abstynenckich oraz innych jednostek organizacyjnych Misji w terenie.
  6. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Oddziałów Misji.
  7. Składanie oświadczeń woli w sprawach majątkowych Oddziału.

Dyrektor Oddziału Misji odpowiada za całokształt działalności Oddziału w tym za działalność finansową Oddziału.

§21

Oddziały noszą nazwę:

CHRZEŚCIJAŃSKA MISJA POMOCY LUDZIOM UZALEŻNIONYM „NOWA NADZIEJA” Oddział w  Bydgoszczy

§22

1. Oddziały gromadzą środki na swoją działalność i uprawnione są do podejmowania czynności zwykłego zarządu majątkiem do wysokości swoich dochodów. Oddziały prowadzą własną rachunkowość i są jednostkami samofinansującymi się oraz samobilansującymi się.

2. Oddziały uprawnione są do prowadzenia własnych kont bankowych, którymi dysponuje Dyrektor Oddziału.

§23

1. Działalność finansowa Oddziału Misji oraz jednostek organizacyjnych działających w ramach Oddziału kontrolowana jest przez Komisję Kontrolującą Zboru, na wniosek którego utworzono Oddział.

2. Komisja Kontrolująca Zboru sprawdza zgodność prowadzenia ksiąg finansowych Oddziału Misji z przepisami obowiązującymi kościelne jednostki organizacyjne.

3. Protokoły pokontrolne przedstawiane są na bieżąco Dyrektorowi właściwego Oddziału oraz Dyrektorowi Misji.

§24

Władze Misji oraz Oddziały nie odpowiadają za zobowiązania innych Oddziałów.

Rozdział 5

OŚRODKI MISJI

 

§25

 1. Ośrodki działające w ramach Misji tworzone są i znoszone przez Dyrektora Misji.
 2. Zarząd Misji może nadać Ośrodkowi Regulamin Organizacyjny (Statut Ośrodka). §17 p.1 stosuje się odpowiednio.
 3. Regulamin (Statut) stanowi załącznik do zarządzenia Dyrektora Misji w sprawie utworzenia Ośrodka.

§26

Ośrodki działające w ramach Misji mogą uzyskać osobowość prawną na podstawie uchwały Naczelnej Rady Kościoła po powiadomieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji; merytorycznie i organizacyjnie jednak nadal działają w ramach Misji.

§27

Zadaniem Ośrodków Misji jest organizowanie i prowadzenie opieki nad osobami uzależnionymi.

§28

Ośrodkami posiadającymi osobowość prawną kierują Dyrektorzy powoływani i odwoływani przez Naczelną Radę Kościoła.

§29

Zakres uprawnień i kompetencji Dyrektora Ośrodka obejmuje:

  1. opracowanie programu działalności Ośrodka i przedstawienie go do zatwierdzenia Dyrektora Misji,
  2. bieżące kierowanie działalnością Ośrodka,
  3. opracowanie sprawozdań z działalności Ośrodka,
  4. reprezentowanie Ośrodka,
  5. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Ośrodka,
  6. składanie oświadczeń woli w sprawach majątkowych Ośrodka.
  7. Działalność finansowo-gospodarcza Ośrodków kontrolowana jest przez właściwą Komisję Kontrolującą.

Rozdział 6

SPRAWY MAJĄTKOWO – FINANSOWE

 

§30

Fundusze i majątek Misji powstaje z:

  1. ofiar i darowizn od osób prywatnych oraz instytucji polskich i zagranicznych,
  2. spadków, zapisów z zachowaniem obowiązujących przepisów,
  3. subwencji i dotacji pochodzących od krajowych i zagranicznych instytucji kościelnych, organizacji społecznych i osób prywatnych,
  4. z dochodów z imprez publicznych i ze zbiórek,
  5. z budżetu państwa,
  6. ze środków uzyskanych od instytucji i organizacji rządowych, samorządowych i pozarządowych,
  7. odpisów podatkowych na cele charytatywne, pochodzących od firm prywatnych lub państwowych, spółdzielni, spółek i innych form działalności gospodarczej,
  8. z własnej działalności gospodarczej, np. usługowej, szkoleniowej, handlowej, itp. prowadzonej według przepisów prawa,
  9. z innych źródeł.

§31

 1. Funduszami i majątkiem Misji jako całości zarządza Dyrektor Misji.
 2. Funduszami i majątkiem Oddziału zarządza Dyrektor Oddziału w zakresie przewidzianym w § 22.
 3. Funduszami i majątkiem Ośrodka posiadającego osobowość prawną zarządza Dyrektor Ośrodka w zakresie przewidzianym w uchwale NRK, o której mowa w § 26.

§32

Zabronione jest:

  1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Misji w stosunku do członków władz Misji, pracowników Misji oraz osobom z którymi pracownicy Misji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.
  2. Przekazywanie majątku Misji na rzecz członków władz Misji, pracowników Misji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
  3. Wykorzystywanie majątku na rzecz członków władz Misji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Misji.
  4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie władz Misji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich.

§33

Misja sporządza roczne sprawozdanie ze swojej działalności i przekazuje je Naczelnej Radzie Kościoła.

Rozdział 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§34

1. Zniesienie Misji może nastąpić w drodze uchwały Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego.

2. Zniesienie Oddziału Misji może nastąpić na mocy zarządzenia Dyrektora Misji na wniosek Pastorów Zborów.

§35

 1. W przypadku zniesienia Misji jej majątek przechodzi na własność Kościoła jako całości.
 2. W przypadku zniesienia Oddziału jego majątek pozostaje własnością Misji lub przechodzi na własność Zboru, na którego wniosek Oddział został powołany.
 3. W przypadku zniesienia Ośrodka jego majątek pozostaje własnością Misji.

§36

Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym „Nowa Nadzieja” używa pieczęci podłużnej zawierającej jej nazwę, siedzibę i adres oraz pieczęci okrągłej zawierającej logo i nazwę Misji.

§37

Organizację wewnętrzną i zadania komórek organizacyjnych Misji określają Regulaminy ustalone przez Zarząd Misji z zastrzeżeniem §17 p.1 oraz §25 p.2 i 3.

§38

Statut Misji oraz zmiany Statutu zatwierdza Naczelna Rada Kościoła.

§39

W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego oraz Prawo Wewnętrzne Kościoła.

§40

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NACZELNEJ RADY KOŚCIOŁA Z DNIA 3 LUTEGO 2021 R.